biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


Postępowanie pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2018 r. do godz. 14:00


2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres:   dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

Do pobrania:
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju –
          etap II z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.3.2018   (pdf)
 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (zip)
 3. Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  (zip)
 4. Załącznik nr 3 – Przedmiary robót  (zip) - nieaktualny
  Załącznik nr 3 - przedmiar robót (zip) - aktualny
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy  (zip)

  (wszystkie poniżej w formacie pdf)
 6. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
 11. Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 12. Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 13. Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 14. Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Opublikowano w dniu 31 sierpnia 2018 r.


3. ZMIANA NR 1 ORAZ WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 i ust.4 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia:

 -  zmianę nr 1 oraz wyjaśnienie nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
     pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Zmiana nr 1 oraz wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia września 14 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14 września 2018 r.

 

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 26 września 2018 r. do godz. 14:30

Dodano w dniu 14 września 2018 r.

 


5. ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Zmianę nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

- Zmiana nr 2 siwz (pdf) - pismo z dnia 21 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 21 września 2018 r.

 


6. WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

- Wyjaśnienie nr 2 treści siwz (pdf) - pismo z dnia 21 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 21 września 2018 r.


7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

 Informacja z otwarcia ofert (pdf) – pismo z dnia 26 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 26 września 2018 r.


8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) z dnia 14 listopada 2018 r. znak TL.21.1.3.2018 

Dodano w dniu 14 listopada 2018 r.  


9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, udzielił zamówienia
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 6 grudnia 2018 r. 

Dodano w dniu 6 grudnia 2018 r.

 

Postępowanie pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy. 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   w dniu 4 lipca 2018 r.  
Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Ogłoszenie o zamówieniu dnia 4 lipca 2018 r.  (pdf)

Termin składania ofert:   do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 15:00 

 2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II  z dnia 4 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres: dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 
  – etap II  z dnia 4 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 (pdf)
 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa  (zip - 142 MB)
 3. Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zip - 2,7MB)
 4. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót (zip - 13,3MB)
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy (zip - 1,6 MB)
 6. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert) (pdf)
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert) (pdf)
 11. Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 12. Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 13. Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 14. Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
3. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ  
    Dodano w dniu 10 lipca 2018 r.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia 10 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

4.ZMIANIA NR  TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana nr 1 treści (zip) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 23 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
      dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) z dnia 23 lipca 2018 r.

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:    do dnia 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Dodano w dniu 23 lipca 2018 r.

6. WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Wyjaśnienie nr 2 treści siwz - pismo z dnia 23 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

Dodano w dniu 23 lipca 2018 r.

 

Uzupełnienie Wyjaśnienia nr 2 treści siwz (zip) - rysunki stolarki / przeszkleń w formacie DWG

Dodano w dniu 26.07.2018 r.

7. ZMIANA NR 2 ORAZ WYJAŚNIENIE NR 3 
    TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana nr 2 i wyjaśnienie nr 3  treści (zip) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 30 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (pdf)z dnia 30 lipca 2018 r.

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 14:30

9.WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Wyjaśnienie nr 4 treści siwz (zip) - pismo z dnia 30 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

 

Dodano w dniu 30 lipca 2018 r.

10. UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA NR 3 ORAZ ZMIANA NR 3 
     TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uzupełnienie wyjaśnienia nr 3 Zmiana nr 3 i treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II z dnia 7 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 Uwaga:

Nowy termin składania ofert:   do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 14:30

 

12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 

Dodano w dniu 10 sierpnia 2018 r.

13. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Zawiadomienie o unieważnieniu z dnia 10 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.2.2018

Dodano w dniu 10 sierpnia 2018 r.


ETAP II    

5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU

Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II” udzielił

 ::: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 czerwca 2018 r.  (w formacie pdf)

Dodano w dniu 9.06.2018r.

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II”

 

Zawiadomienie z dnia 30 maja 2018 r. znak TL.21.1.2018

 ::: pobierz (w formacie pdf)

Dodano 30 maja 20148 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

  3. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II”

:::informacja z otwarcia ofert 

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg:

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

lub

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

Dodano w dniu 9 maja 2018 r.

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w  Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II” z dnia  27 maja 2018 r. znak TL.21.1.2018:
Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna   (plik .rar 137MB)

 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)

 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

 9. Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

 11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Tutaj :::ogło9szenie, specyfikacja oraz załączniki od 2 do10 w jednym pliku zip

 

  1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”

::: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert:  do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 15:00


ETAP I - OGŁOSZENIE O PRZETRGU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby kultury i usług będącego siedzibą Teatru Lalek „Rabcio” wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap I Stan surowy otwarty z zadaszeniem.
Zakres robót:
• Wykonanie stanu zerowego; • Wykonanie robót żelbetowych i murowych; • Wykonanie konstrukcji stanowej dachu; • Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu; • Wykonanie pokrycia, obróbek i izolacji dachu; • Wykonania podłoża;
• Wykonanie dróg, placów i chodników;
Zakres rzeczowy robót budowlanych szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.  Wykonanie robót zostanie zrealizowane w następujących zadaniach:
• Zadanie 1 - Wykonanie robót stanu zerowego, robót żelbetowych i murowych oraz wykonanie dróg, placów i chodników.
• Zadanie 2 - Wykonanie dachu (konstrukcja stalowa, drewniana, pokrycie, obróbki, izolacje) oraz wykonanie podłoża.

 Dokumenty do pobrania (dla etapu I):

- ogloszenie o przetargu (pdf) 
- SIWZ
(doc)
- projekt umowy zał.7 do SIWZ 
(doc)
- pełna dokumentacja
(zip  107 MB)
- pytania i odpowiedzi
(pdf)
- zał.1_rys06_DACH_rzut
(pdf)
- zał.2 TEATR rys E17
(pdf) 
- pytania i odpowiedzi II
(pdf)
- informacja z otwarcia ofert 
(pdf)
-
wybór z uzasadnieniem  (pdf)