biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


Postępowanie pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy. 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   w dniu 4 lipca 2018 r.  
Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Ogłoszenie o zamówieniu dnia 4 lipca 2018 r.  (pdf)

Termin składania ofert:   do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 15:00 

 2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II  z dnia 4 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres: dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 
  – etap II  z dnia 4 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018 (pdf)
 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa  (zip - 142 MB)
 3. Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zip - 2,7MB)
 4. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót (zip - 13,3MB)
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy (zip - 1,6 MB)
 6. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert) (pdf)
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert) (pdf)
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert) (pdf)
 11. Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 12. Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 13. Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)
 14. Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert) (pdf)

3. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ  
    Dodano w dniu 10 lipca 2018 r.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia 10 lipca 2018 r. znak TL.21.1.2.2018


:::ARCHIWUM przetargów