biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


 Postępowanie pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2018 r. do godz. 14:00


2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres:   dyrektor@rabcio.nowotarski.pl

Do pobrania:
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju –
          etap II z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak TL.21.1.3.2018   (pdf)
 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (zip)
 3. Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  (zip)
 4. Załącznik nr 3 – Przedmiary robót  (zip) - nieaktualny
  Załącznik nr 3 - przedmiar robót (zip) - aktualny
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy  (zip)

  (wszystkie poniżej w formacie pdf)
 6. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
 11. Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 12. Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 13. Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
 14. Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Opublikowano w dniu 31 sierpnia 2018 r.


3. ZMIANA NR 1 ORAZ WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 i ust.4 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia:

 -  zmianę nr 1 oraz wyjaśnienie nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
     pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

Zmiana nr 1 oraz wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia września 14 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14 września 2018 r.

 

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 26 września 2018 r. do godz. 14:30

 

Dodano w dniu 14 września 2018 r.

 


5. ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych, Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia Zmianę nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

- Zmiana nr 2 siwz (pdf) - pismo z dnia 21 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 21 września 2018 r.

 


6. WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

- Wyjaśnienie nr 2 treści siwz (pdf) - pismo z dnia 21 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 21 września 2018 r.


7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II

 

 Informacja z otwarcia ofert (pdf) – pismo z dnia 26 września 2018 r. znak TL.21.1.3.2018

 

Dodano w dniu 26 września 2018 r.


8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) z dnia 14 listopada 2018 r. znak TL.21.1.3.2018 

Dodano w dniu 14 listopada 2018 r.  


9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, udzielił zamówienia
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 6 grudnia 2018 r. 

Dodano w dniu 6 grudnia 2018 r.

 

:::ARCHIWUM przetargów