biuro: Podhalańska 6, 
tel.: 18 26 77 170

  rabcio.teatr@poczta.onet.pl


ETAP II    

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”

::: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert:  do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 15:00

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w  Rabce-Zdroju udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II” z dnia  27 maja 2018 r. znak TL.21.1.2018:
Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna   (plik .rar 137MB)

 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)

 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)

 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

 9. Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II”, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

 11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)

Tutaj :::ogło9szenie, specyfikacja oraz załączniki od 2 do10 w jednym pliku zip

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju - etap II”

:::informacja z otwarcia ofert 

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg:

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

lub

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )

Dodano w dniu 9 maja 2018 r.


ETAP I - OGŁOSZENIE O PRZETRGU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby kultury i usług będącego siedzibą Teatru Lalek „Rabcio” wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap I Stan surowy otwarty z zadaszeniem.
Zakres robót:
• Wykonanie stanu zerowego; • Wykonanie robót żelbetowych i murowych; • Wykonanie konstrukcji stanowej dachu; • Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu; • Wykonanie pokrycia, obróbek i izolacji dachu; • Wykonania podłoża;
• Wykonanie dróg, placów i chodników;
Zakres rzeczowy robót budowlanych szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.  Wykonanie robót zostanie zrealizowane w następujących zadaniach:
• Zadanie 1 - Wykonanie robót stanu zerowego, robót żelbetowych i murowych oraz wykonanie dróg, placów i chodników.
• Zadanie 2 - Wykonanie dachu (konstrukcja stalowa, drewniana, pokrycie, obróbki, izolacje) oraz wykonanie podłoża.

 Dokumenty do pobrania (dla etapu I):

- ogloszenie o przetargu (pdf) 
- SIWZ
(doc)
- projekt umowy zał.7 do SIWZ 
(doc)
- pełna dokumentacja
(zip  107 MB)
- pytania i odpowiedzi
(pdf)
- zał.1_rys06_DACH_rzut
(pdf)
- zał.2 TEATR rys E17
(pdf) 
- pytania i odpowiedzi II
(pdf)
- informacja z otwarcia ofert 
(pdf)
-
wybór z uzasadnieniem  (pdf)